کـــنـــکوریـــــکا
اولین دفتر برنامه ریزی الکترونیکی در ایران
نیاز سنجی ، برنامه ریزی، ثبت مطالعه و تعداد تست و گزارشات متنوع را از کنکوریکا بخواهید
700+تعداد کاربران سایت
60+افراد شرکت کننده در ویژه برنامه مرور دوازدهم